barnkrant

LiefsthonderdverhalenschreefElisabethRiphagenoverhaarontmoetingen

metinwonersvanIndonesië,haartweedemoederland.

Debundelingvandezeverhalenheet ‘Achterdeeeuwigeglimlach’.

 

DoorFreekWolff

 

SamenmethaarmanGerritwoont Elisabethal27jaarinleefgemeenschapDeBondgenootinBarneveld,geïnspireerd enopgezetinsamenwerkingmetpredikantStephenBoonzaaijer.Hierwonenveertigmensendiemetelkaareenvisioenvanvriendschapdelen.

Elisabethheefteenachtergrondalstheoloogmetpastoralebetrokkenheid.  Ze  werkte  in  Indonesië  met Gerritvan1967tot1972aandeopbouwvaneenmiddelbaretechnische schoolinMidden-Sulawesi.

,,Laterwildenwezograagnogeen keer   terug   naar   Indonesië’,   zegt Elisabeth.Toenhetstelhiervooreen vakantiein1999arriveerde,brandde hetprachtigescholencomplexletterlijkeenuurnaaankomstvoorhunogenaf.

,,Gerritzei:‘Eéndaghuilenendevolgendedagweeraanhetwerk’.’’

 

EenmaalteruginNederlandbegonhetechtpaaraaneenfondsenwerving,zodatGerritinIndonesiëweeraandeopbouwkonbeginnen. VanafdietijdishijjaarlijksgemiddeldvijfmaandeninIndonesiëomtientallenprojectenteondersteunen.Elisabethgaatgemiddeldtweemaandenperjaarmeeterondersteuningvanhaarechtgenoot.

,,Wesprekendetaalenkennendecultuur.Deschoolwerdweeropgebouwdengeleidelijkaanbreiddendeprojectenzichuitnaar vooral achtergebleven gebieden opdiverseeilanden.’’

GerritlegtuitdatervoldoendepotentiebijIndonesiërszelfaanwezigisom  zelf  hun  land  te  ontwikkelen.

,,Hetgaatommotivatie,trainingenhetgeloofdatjeookzondercorruptiehetlandopkuntbouwen.Vooral jongemensendienoggaafzijn,kunnendiehandschoenoppakken.’’

ZokwamendeRiphagensindebinnenlandenterecht,waarElisabethhetvertrouwenvandebevolkingkreeg.

,,Ikheburenmetzeopdegrondgezetenennaarzegeluisterd. Indekampongswerdendemeestindringendeverhalenverteldendiebeniktoenopgaanschrijven.’’

Veelvrouwenverteldenoverhuneenzaamheid,verdriet,saamhorigheid,plezier,armoedeenziekte,overhetgeweldendeliefde,devriendschapdiehenblijmaakteendecorruptie die hen onmachtig maakte.

,,Ikhebmethengegeten,gehuild,gelachen,gewinkeld,motorgeredenengefilosofeerdoverhunlevenenhungodsdienst.’’

 

WatElisabethdiepheeftgeraakt,isdetolerantieendegastvrijheiddievandevrouwenuitging.

,,Steedsopnieuwlietenzemijzienwaterachterdieglimlachverborgenlag.Het meesttriesteisdatzeblijvenlachen,maarelkelachheeftindatlandzijnbetekenis,  van  vreugde,  boosheid, verdrietofverlegenheid.Deverschillentussenrijkenarm,hoogenlaagbepalensterkdelevensvanmannen. Bijdevrouwenleeftmeerhetbesefvangoedenkwaad.’’

Vaakkomtderolvandevrouwinhethuwelijkaandeorde,indecontextvandeislam,hetchristendomofhethindoeïsme.,,Hoeiemanddatbeleeftvanuit zijn of haar eigencultuur’’,zegtElisabeth,waarnazekorteenindringendverhaalschetstvaneen vrouwdiezeinderimboemeteen takkenbosophethoofdthuiszagkomenendiehaarkinderenverlorenhad.Alleeneengehandicaptejongenleefdenog,maarhijwerdgeplaagd enmetstenenbekogeld.

,,Deprotestantsekerkkeeknietnaarhaarom.Eenzusteruitderooms-katholiekekerkdeeddatwelengafhaareenkalender,psalmboekeneenweesgegroetkralenketting.Zehadechtergeennettekledingenvonddatzedaaromnietnaardekerkkongaan.Debuitenkantisimmersheelbelangrijk.Ditsoortverhalenzijnuithetlevengegrepen,diedetoeristnooitzalhoren.’’

 

Gerritzegtdaterblijkbaaravontuurlijkbloedinjemoetzitten,wiljeontwikkelingswerkoppakken.

,,Die‘drive’hebjeofhebjeniet.Ikwilrisico,overgrenzengaan.Daarheb ikgeenduidelijke verklaringvoor.Ikbenpasgelukkigalsikwatkandoenwatinmezit.Gewoondoen,nietzeuren.Waargeenwegenzijn,wegenzoeken.’’

OpdieweggingElisabethmee,waarbijzepersonenontmoettedievaakingrotearmoedeleven.

,,Mijn inspiratieligtbijdemens.Ikbenaltijdopzoeknaarhetdiepere,watiemandbeweegttotwathijofzijdoet.Indeontmoetingzoekiknaarhettranscendente,watbovendemensuitstijgt.Wiehetdanookis,om tewetenwatdieanderbeweegtommenstezijn.Omelkaartevindenenteervarenwatjeopeenhogerplanzet.Datdelezergeraaktwordtdoorwatertussentweemensengebeurt.’’

OoitwerdhetstelindejarenzestiguitgezondendoordeGereformeerdeZendingsbond.

,,Ikverbaasmeovermijnnaïviteitindiejaren.Ikwistnietwaarikvoorstond,ikdeedmaar.Nuweetikdatduidelijkwél.IkstainhetlevenalseenvrouwdiedenabijheidvanGodervaart.Datrelationele karakterhebikinDeBondgenootgeleerd.StephenBoonzaaijeriseenmens meteen visioen.Dit heeftmijnlevenrijkgemaaktenineenanderperspectiefgezet.Doorditvisioenhebikderauwheid,hardheid,hetkruislerenverstaanenhoesmerigde wereldinelkaarzit.Ikbendichtbijdemensenenwilgaanvoorliefde,rechtvaardigheidendatmagbijwijzevansprekenálleskosten.Descha-duwkantvanhetlevenzaleraltijdzijn,maarhoekunendurfjedaarbovenuitteleven?Daarisineengebrokenwereld eenvisioen van liefdevoornodig,zodatjedemoedhebtominjelevenergensvoortestaan.’’

DievisieontwikkeldeRiphageninDeBondgenootenmededaardoorhaarontmoetingenmetIndonesiërs.

,,Hetheeftmeveelgedaanenhun verhalenhebbenookmijnlevenverrijkt.’’

 

 291 total views,  1 views today